ปรับขนาดวิดีโอ (ประวัติการอัพเดท)
  << กลับไปที่หน้าโปรแกรม
2019/07/02
รุ่น:1.29
การเปลี่ยนแปลง:  - Fully supported Russian language.
 - Some bug fixes on the program interface.
 - Some bug fixes on the installer.

รัสเซีย รองรับภาษาได้โดย Nikitich ขอบคุณมากจริงๆ !!


Update (2019/06/23):
 - Resolved and reduced many "Unknown Errors".
 - Some bug fixes on the installer.

Update (2019/06/11):
 - Reduced errors related to excessive frame rates.
 - Reduced errors related to the number of the conversion threads.
 - Supported the high-resolution drawing of its GUI on 4K and 8K monitors.
 - To support these monitors, the installer has been improved as well.
 - Some fixes on the translated texts.

Update (2019/05/15):
 - Some bug fixes on the software.
 - Many bug fixes on the translation texts from the previous version.
 - Supported 3 more languages in partial.

กรีก (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย geogeo.gr ที่ geogeo.gr ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2019/06/23
รุ่น:1.28
การเปลี่ยนแปลง:  - Resolved and reduced many "Unknown Errors".
 - Some bug fixes on the installer.
 
2019/06/11
รุ่น:1.27
การเปลี่ยนแปลง:  - Reduced errors related to excessive frame rates.
 - Reduced errors related to the number of the conversion threads.
 - Supported the high-resolution drawing of its GUI on 4K and 8K monitors.
 - To support these monitors, the installer has been improved as well.
 - Some fixes on the translated texts.
 
2019/05/15
รุ่น:1.26
การเปลี่ยนแปลง:  - Some bug fixes on the software.
 - Many bug fixes on the translation texts from the previous version.
 - Supported 3 more languages in partial.

กรีก (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย geogeo.gr ที่ geogeo.gr ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2019/04/30
รุ่น:1.25
การเปลี่ยนแปลง:  - Decreased "Unknown Errors" for the conversions.
 - Some bug fixes on the installer.
 - Supported 6 more languages for the installer. (Spanish, Portuguese, Brazilian Portuguese, Polish, Indonesian, Vietnamese)
 - Supported 22 additional languages for the software, which are the followings.

 Arabic
 Indonesian
 Belarusian
 Brazilian Portuguese
 Bulgarian
 Czech
 Serbian (Cyrillic)
 Danish
 German
 Estonian
 Spanish
 Croatian
 Dutch
 Norwegian
 Persian
 Polish
 Portuguese
 Romanian
 Slovak
 Swedish
 Ukrainian
 Vietnamese
 
2018/01/30
รุ่น:1.24
การเปลี่ยนแปลง:  - Quick bug fixes in which the recent versions couldn't be installed on Windows XP/8.1.
 - Changed its name from "Moo0 Video Minimizer" to "Moo0 Video Resizer".
 - Many bug fixes for Windows XP.
 - Some bug fixes for Windows 8.1.
 
2018/01/25
รุ่น:1.23
การเปลี่ยนแปลง:  - Fixed many bugs related to newly added x265 (h.265) encoding.
 - Officially added x265 encoding as "Quality: Beyond". Althoguh, we chose 1-pass as an option this time, because it appears that 1-pass visual quality looks often better than 2-pass, in the case of x265, while 2-pass takes double more time for encoding.
 - Started to show the conversion progress on the taskbar icon button.
 - Decreased the installer size by 46%. Instead, some minor features are unsupported on 32-bit OS or Vista/XP machienes any longer. We'd ask for your understanding.
 
2018/01/22
รุ่น:1.22
การเปลี่ยนแปลง:  - A quick bug fix for the previous version, in which it wasn't working on some Windows 10 machines with the error message "Error(3221225477 [0xC0000005L])".
 - Started to support Windows 10, finally.
 - Many bug fixes for Windows 10.
 - Many bug fixes for the other OS, too.
 - Started to support x265 (h.265) conversions.
 - Also, improved the general conversion speeds wholely and considerably. Instead, we had to unsupport 64-bit version of Windows XP from this version. (32-bit XP is okay!) We'd ask for your understanding.
 
2018/01/14
รุ่น:1.21
การเปลี่ยนแปลง:  - Solved and decreased many "unknown errors".
 - Improved the conversion speed in some cases.
 - Some more minor bug fixes.
 - Decreased some problems on Windows 10. Instead, we had to unsupport Windows XP SP1 and SP2 this time. (The latest SP3 is okay!) Mostly, it's due to the Windows' compiler problems. We'd ask for your understanding.

จีน (ดั้งเดิม) รองรับภาษาได้โดย ㄚ龍@阿榮中文化俱樂部 ขอบคุณมากจริงๆ !!

ตุรกี รองรับภาษาได้โดย Cml DRS ขอบคุณมากจริงๆ !!

ตุรกี รองรับภาษาได้โดย Aygün Yerdeniz ที่ ANDROİTÜRK * Türkçe Çeviri Platformu ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2013/09/25
รุ่น:1.20
การเปลี่ยนแปลง:  - Added Thai language support.

Thai รองรับภาษาได้โดย mos2541y ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2013/08/27
รุ่น:1.19
การเปลี่ยนแปลง:  - Added Russian (Revision) language support.

รัสเซีย (การทบทวน) รองรับภาษาได้โดย Yego®ka ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2013/08/24
รุ่น:1.18
การเปลี่ยนแปลง:  - Added Russian language support.

รัสเซีย รองรับภาษาได้โดย Yego®ka ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2013/08/16
รุ่น:1.17
การเปลี่ยนแปลง:  - Added Chinese (Simplified) language support.

ภาษาจีน (ประยุกต์) รองรับภาษาได้โดย Zhang Zhe ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2013/06/17
รุ่น:1.16
การเปลี่ยนแปลง:  - Added Hungarian Language Support.

ฮังการี รองรับภาษาได้โดย lostprophet ที่ Lostprophet Magyarítások ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2013/06/05
รุ่น:1.15
การเปลี่ยนแปลง:  - Fixed many "Unknown error has happened." errors.
 - If you still see too many errors, please refer to the FAQ section of this page.
 
2013/05/30
รุ่น:1.14
การเปลี่ยนแปลง:  - Bug fix in which 64-bit version of the dll files were missing from the installer in the last 2 versions.
 
2013/05/23
รุ่น:1.13
การเปลี่ยนแปลง:  - Bug fix in which it was creating many errors when using Xvid codec in the previous version.
 - Bug fix in which it was taking too much time for cancelling the conversion in the previous version.
 - Added Greek Language Support.

กรีก รองรับภาษาได้โดย geogeo.gr ที่ geogeo.gr ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2013/05/19
รุ่น:1.12
การเปลี่ยนแปลง:  - Updated the core video conversion engine.
 - Improved the "Width x Height" auto-adjustment feature.
 - Improved its installer so that the message like “This program might not have installed correctly” won't be shown on Windows 7/8.
 
2013/04/24
รุ่น:1.11
การเปลี่ยนแปลง:  - Bug fixes in which the conversion was failing when "Quality Level 1-9" and "x264 codec" were used together in "By Screen Size"/"By Screen Size (Relative)" mode.
 - It can now convert faster for the same quality when "Quality Level 1-9" and "xvid codec" are used together in "By Screen Size"/"By Screen Size (Relative)" mode.
 - Improved audio quality level adjustment when using "Quality Level 1-9" in "By Screen Size"/"By Screen Size (Relative)" mode.
 - Adjusted and improved ac3 codec behavior.
 - Improved some behaviors when downsampling 5.1ch audio.
 
2013/04/15
รุ่น:1.10
การเปลี่ยนแปลง:  - A major update.
 - Officially supported Windows 8.
 - Newly added "File" Menu.
 - You can now load the files through browsing.
 - Added function to change the output folder.
 - Changed the default audio codec for AVI files to AC3 - previously MP3.
 - It now adds "=TEST=" extension to the video files created by "Test-Convert only a Part" function, so that you won't confuse it with full-length video.
 - Started to include a part of Moo0 FFmpeg into the installer, so that you won't have to download it separately in order to use xvid and x264 codecs.
 - It can now create more detailed error log file, when failing to convert. If you had any errors before, and not fixed in this version, please resend us the error log files again.
 - Added Finnish Language support.
 - Bug fixes in the uninstaller.
 - Its English name has changed from "Moo0 VideoMinimizer" to "Moo0 Video Minimizer".

Finnish รองรับภาษาได้โดย Marco Lindgren ขอบคุณมากจริงๆ !!

 
2012/12/09
รุ่น:1.09
การเปลี่ยนแปลง:  - Lifted the restriction on installing onto Windows 8. (not officially supported yet, though)
 - Improved the font drawing.

 
2011/09/23
รุ่น:1.08
การเปลี่ยนแปลง:  - Added French language support.
 - Also, added Greek (partial), Indonesian (partial) and Bulgarian (partial) language supports.
 - The "Width x Height" auto-adjustment functionality became even smarter!
 - It can now detect "Moo0 FFmpeg" installation through increased ways, when "Moo0 FFmpeg 1.04~" is installed. If you had any problems in using Xvid / x264 codecs, please try out these new versions.

ฝรั่งเศส รองรับภาษาได้โดย Christian LEFEVRE ขอบคุณมากจริงๆ !!


 
2011/09/16
รุ่น:1.07
การเปลี่ยนแปลง:  - Major upgrade in its core conversion engine.
 - Many bug fixes.
 - Supported 5.1 ch audio in many more formats / codecs.
 - Please also upgrade "Moo0 FFmpeg" to v1.03~ for the better quality and performance, if you have already installed it.

 
2011/09/02
รุ่น:1.06
การเปลี่ยนแปลง:  - Bug fix in which it was returning "Unknown Error", when it encounters even one broken packet in the original input file.
 - It is now more error resistant.

 
2011/08/28
รุ่น:1.05
การเปลี่ยนแปลง:  - Removed "Auto-Adjust" and "Auto" check boxes, since many people didn't realize there were more options available when they were checked off.
 - Added a new option "By Image Size > Quality Level > Same File Size".
 - Added Italian language support.

อิตาลี รองรับภาษาได้โดย Rinaldo M. aka Whiteshark ที่ Whiteshark ขอบคุณมากจริงๆ !!


 
2011/08/22
รุ่น:1.04
การเปลี่ยนแปลง:  - An important bug fix in which it sometimes failed to work with XviD / x264 codecs on some 64-bit OS.
 - If you have installed "Moo0 FFmpeg ~v1.01" on 64-bit OS, please update it to "Moo0 FFmpeg v1.02".
 - This will probably be the last update for a while.
 - Please send us "_error.txt" file, if you want us to fix any more errors.

 
2011/08/21
รุ่น:1.03
การเปลี่ยนแปลง:  - It now creates "_error.txt" file, when it fails to convert any video.
 - Please send it to us via e-mail () or the feedback form (website).

 
2011/08/21
รุ่น:1.02
การเปลี่ยนแปลง:  - Many bug fixes on 64-bit OS.
 - Please update "Moo0 FFmpeg" also, if you are using 64-bit OS and have already installed it.

 
2011/08/20
รุ่น:1.01
การเปลี่ยนแปลง:  - Bug fix in which it couldn't detect "Moo0 FFmpeg" installed on 64-bit OS.

 
2011/08/14
รุ่น:1.00
การเปลี่ยนแปลง:  - Moo0 VideoMinimizer 1.00 has been released.

------------------------------------------ (Pages for Non-Frame Browser) ------------------------------------------

[Moo0 - เครื่องมือฟรีที่มีประโยชน์สำหรับ Windows (ไม่ใช่ MooO)]:


รายการโปรแกรม Moo0

รายการแอปพลิเคชันเว็บ Moo0

English): Video Resizer (Free) - Compress Video Size, the Easiest Way | video resizer, video minimizer, moo0 video minimizer, video resizer software, free video resizer, resize video free, video resizer free, moo video minimizer, video resizer download, moo0 videominimizer

عربي): تغيير حجم الفيديو (مجاني) - ضغط حجم الفيديو ، أسهل طريقة | فيديو ريسيزير, فيديو مينيميزر, moo0 فيديو مينيميزر, فيديو ريسيزير البرمجيات, ريسيزير الفيديو الحرة, تغيير حجم الفيديو مجانا, ريسيزير الفيديو مجانا, مو فيديو مينيميزر, فيديو ريسيزير تحميل, moo0 فيدومينيميزر

Беларускі): Відэа Минимайзер (Бясплатна) - Сціснуць памер відэа, самы просты спосаб | відэа переклассификатор, відэа Минимизатор, Moo0 відэа Минимизатор, відэа переклассификатор праграмнае забеспячэнне, бясплатнае відэа переклассификатор, змена памер відэа бясплатна, відэа переклассификатора бясплатна, мыканне відэа Минимизатор, відэа переклассификатор спампаваць, Moo0 videominimizer

Dansk): Ændre størrelsen videoen (Gratis) - Tilpas størrelsen på din video på den nemmeste måde | video resizer, video minimizer, moo0 video minimizer, video resizer software, gratis video resizer, resize video gratis, video resizer gratis, moo video minimizer, video resizer download, moo0 videominimizer

Deutsch): Videogröße ändern (Kostenlos) - Videogröße komprimieren, der einfachste Weg | Video-Resizer, Video-Minimizer, moo0 Video-Minimizer, Video-Resizer-Software, kostenlose Video-Resizer, Größe Video kostenlos, Video-Resizer kostenlos, MOO Video-Minimizer, Video Resizer Download, moo0 Videominimizer

Español): Redimensionamiento de vídeo (Gratis) - Comprimir el tamaño del video, la forma más fácil | redimensionador de video, minimizador de video, moo0 minimizador de video, software de redimensionamiento de video, redimensionador de video gratuito, redimensionamiento de video gratis, redimensionador de video gratis, moo minimizador de video, descarga de redimensionamiento de video, videominimizer moo0

Français): Vidéo Redimensionner (Libre) - Redimensionner votre vidéo, le plus simplement | redimensionner une video, redimensionner video, fileminimizer video, video size minimizer, redimensionner une vidéo, video resizer free, moo0 video minimizer, convertisseur video libre, redimensionner video android, recadrer une video mp4

Ελληνικά): Αλλαγή μεγέθους βίντεο (Δωρεάν) - Κάντε τα βίντεό σας μικρότερα, με τον ευκολότερο τρόπο | μειωση μεγεθους βιντεο, video minimizer, πως μικραινω το μεγεθος ενος βιντεο, πως θα μικρυνω ενα video, πως να μικρυνω ενα βιντεο, συμπιεση βιντεο online, video minimizer online, περικοπη βιντεο free, moo video minimizer, resizing video files

Bahasa Indonesia): Ubah Ukuran Video (Gratis) - Kompres ukuran video, cara termudah | video resizer, video minimizer, moo0 video minimizer, software video resizer, gratis video resizer, resize video gratis, video resizer gratis, moo video minimizer, unduh video resizer, moo0 videominimizer

Italiano): Ridimensionamento video (Gratuito) - Il modo più semplice per ridimensionare i tuoi video | moo0 videominimizer, ridimensiona video, video minimizer, ridurre dimensioni video gratis, mooo video minimizer, ridimensionamento film, moo0 video minimizer, ridimensionare video, programma per ridimensionare video, ridurre dimensioni video

简体中文): 视频压缩器 (免费) - 以最简单的方式改变视频大小 | 在线视频压缩, 视频调整器, 视频最小化, moo0视频最小化, 视频调整器软件, 免费视频调整器, 调整视频免费, 视频调整器免费, moo视频最小化, 视频resizer下载

日本語): 動画圧縮器 (小さくなーれ!) (フリーソフト) - 動画サイズを縮小・変更、一番簡単なソフト | 動画圧縮 フリーソフト, 動画 圧縮 フリー, 動画 サイズ 縮小 フリーソフト, 動画 圧縮 フリーソフト, 動画 リサイズ フリーソフト, 動画 縮小 フリーソフト, moo0 動画小さくなーれ, 動画サイズ変更 フリーソフト, 動画 リサイズ, 動画小さくなーれ

한국어): 동영상 축소기 (프리웨어) - 동영상 용량 줄이기. 초간단 | 동영상 용량 줄이기, 영상 용량 줄이기, 동영상 용량 줄이기 사이트, 동영상 크기 줄이기, 동영상 용량 줄이기 프로그램, 동영상 파일 용량 줄이기, 동영상 사이즈 줄이기, mp4 용량 줄이기, 동영상용량줄이기, 비디오 용량 줄이기

Nederlands): Wijzig videogrootte (Gratis) - Comprimeer videoformaat, de gemakkelijkste manier | mo0 video minimizer, mp4 verkleinen, moo video minimizer, mp4 verkleinen online, video resizer freeware, mp4 bestand verkleinen, video bijsnijden online, videobestand verkleinen, videobestand verkleinen online, videobestanden verkleinen

Polski): Zmień rozmiar wideo (Bezpłatny) - Kompresuj rozmiar wideo, najłatwiej | resizer wideo, minimalizator wideo, minimalizator wideo moo0, oprogramowanie do zmiany rozmiaru wideo, darmowy resizer wideo, zmiana rozmiaru wideo za darmo, darmowy resizer wideo, minimalizator wideo moo, pobieranie resizerów wideo, wizualizator moo0

Português): Redimensionamento de Vídeo (Grátis) - Comprimir o tamanho do vídeo, a maneira mais fácil | redimensionador de vídeo, minimizer de vídeo, minimizer vídeo moo0, software resizer vídeo, resizer vídeo livre, redimensionar vídeo livre, resizer vídeo livre, minimizer vídeo moo, download resizer vídeo, videominimizer moo0

Русский): Видео Минимайзер (Бесплатно) - Уменьшить размер видео | уменьшить размер видео, сжать видео онлайн, как уменьшить размер видео, уменьшить размер видео онлайн, как уменьшить размер видеофайла без потери качества, mp4 minimizer, сжатие видео онлайн бесплатно, уменьшить видео онлайн, mp4 сжать, moo0 video minimizer

Svenska): Ändra videostorlek (Gratis) - Gör Din video mindre, det lättaste sättet | video resizer, video minimizer, moo0 video minimizer, video resizer programvara, gratis video resizer, resize video gratis, video resizer gratis, moo video minimizer, video resizer nedladdning, moo0 videominimizer

ภาษาไทย): ปรับขนาดวิดีโอ (ฟรี) - บีบอัดขนาดวิดีโอวิธีที่ง่ายที่สุด | โปรแกรมปรับขนาดวิดีโอ

Türkçe): Video Yeniden Boyutlandır (Ücretsiz) - Video boyutunu sıkıştır, en kolay yol | video resizer, video minimizer, moo0 video minimizer, video resizer yazılım, ücretsiz video resizer, video yeniden boyutlandırmak ücretsiz, video resizer ücretsiz, moo video minimizer, video resizer indir, moo0 videominimizer

Українська): Відео Мінімайзер (Безкоштовно) - Стиснути розмір відео, найпростіший спосіб | Video Resizer, Video Minimizer, mіo0 Video Minimizer, Video Resizer, безкоштовне розміщення відео, зміна розміру відео безкоштовно, відеовзайомник відео безкоштовно, міні-відео мініатюру, завантаження відео resizer, moo0 відеомонімізатор

Việt Nam): Thay đổi kích thước video (Miễn phí) - Nén kích thước video, cách dễ nhất | Trình chỉnh lại video, trình thu nhỏ video, trình thu nhỏ video moo0, phần mềm chỉnh lại video, trình chỉnh lại video miễn phí, thay đổi kích thước video miễn phí, trình chỉnh lại video miễn phí, trình thu nhỏ video, tải xuống trình chỉnh sửa video, moo0 videominimizer

แปลง Mp3 (ฟรี) - flac,mp4,m4a,ogg,wav,wma... (33 รูปแบบ) | แปลงเสียง


สารปรับปรุง MP3 (ฟรี) - ปรับปรุงเสียงของ MP3 ให้ดียิ่งขึ้น | ซอฟต์แวร์เอฟเฟกต์เสียง


Audio Player (ฟรี) - เครื่องเล่นเสียงง่าย ๆ | เครื่องเล่นเสียง


Mp3 Info Editor (ฟรี) - แก้ไขข้อมูลไฟล์ Mp3 | เครื่องมือแก้ไขข้อมูล mp3


บันทึกเสียง (ฟรี) - บันทึกเสียง PC ใด ๆ โดยคลิกเดียว | moo0 เครื่องบันทึกเสียง


แว่นขยายหน้าจอ (ฟรี) - ขยายหน้าจอตามต้องการ | ขยายซอฟต์แวร์


Multi-Desktop (ฟรี) - สภาพแวดล้อม Multi-Desktop ที่เรียบง่าย | multidesktop, moo0 หลายเดสก์ท็อป, หลายเดสก์ท็อป, windows หลาย desktop 7, moo0 multidesktop, ผู้จัดการ multidesktop, mooo multidesktop, หลายเดสก์ท็อป windows 7, windows 7 เดสก์ท็อปหลายซอฟต์แวร์เดสก์ทอปหลาย, เดสก์ทอป moo ซอฟต์แวร์เดสก์ท็อปหลายตัวจัดการเดสก์ท็อปหลายเดสก์ท็อปหลาย windows 7 ดาวน์โหลดฟรี moo เดสก์ท็อปหลาย mac หลายเดสก์ทอป windows 8 เดสก์ท็อปหลายเดสก์ท็อปหลายออนไลน์ฟรีเดสก์ท็อปเสมือน windows 7 windows multidesk 7 เดสก์ท็อป windows 8 หลาย windows 8 หลาย เดสก์ท็อป


Screenshot (ฟรี) - ลดความยุ่งยากของ ScreenShot Task | โปรแกรมจับภาพหน้าจอ


Simple Timer (ฟรี) - จับเวลาง่ายและง่าย | จับเวลาง่าย


เมนูโปร่งใส (ฟรี) - มาสนุกกับเมนูโปร่งใส! | เปลี่ยนสีของเมนูบริบท


เอาไว้บนสุด (ฟรี) - เพิ่มเมนูที่มีประโยชน์พิเศษให้กับ windows | วางหน้าต่างไว้ด้านบน


World Time (ฟรี) - ตรวจสอบเวลาโลกได้อย่างง่ายดาย | ซอฟต์แวร์เวลาทั่วโลก


ที่ปัดน้ำฝน (ฟรี) - ลบข้อมูลที่กู้คืนได้จากดิสก์ไดรฟ์ของคุณ | moo0 ป้องกันการกู้คืน


ทำความสะอาดดิสก์ (ฟรี) - ล้างไฟล์ที่ไม่ต้องการออกจาก HDD | น้ำยาล้างจาน


File Monitor (ฟรี) - ตรวจสอบการเข้าถึงไฟล์ได้อย่างง่ายดาย | ตรวจสอบไฟล์


ลบไฟล์โดยสิ้นเชิง (ฟรี) - ลบไฟล์ส่วนตัวอย่างถาวร | เครื่องทำลายไฟล์


Hash Code (ฟรี) - คำนวณ / ตรวจสอบรหัสแฮช | เครื่องอ่านรหัสแฮช


TimeStamp (ฟรี) - แก้ไขการประทับเวลาไฟล์ | ซอฟต์แวร์ประทับเวลาฟรี


Color Picker (ฟรี) - เลือกสีจากหน้าจอ | เลือกสี


Font Viewer (ฟรี) - ค้นหาแบบอักษรที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว | โปรแกรมดูอักษร


Image Colors (ฟรี) - แปลงภาพเป็นโทนสีต่างๆ | สีของภาพ


แปลงภาพ (ฟรี) - แปลงรูปแบบไฟล์ภาพ | png ถึง ico


Image Sharpener (ฟรี) - ไฟล์ภาพคมชัด / เบลอได้อย่างง่ายดาย | ภาพเหลา


ปรับขนาดภาพ (ฟรี) - แปลงขนาดรูปภาพ | ตัวปรับขนาดรูปภาพ


Image Thumbnailer (ฟรี) - สร้างรูปขนาดย่อของรูปภาพในรูปแบบ HTML | ภาพขนาดย่อ


โปรแกรมดูรูปภาพ (ฟรี) - โปรแกรมดูรูปภาพที่ง่ายและยืดหยุ่น | โปรแกรมดูรูปภาพ


โปรแกรมดูรูปภาพ SP (อิสระที่จะลอง) - โปรแกรมดูรูปภาพที่ง่ายและยืดหยุ่น


Connection Watcher (ฟรี) - ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ | ตรวจสอบเครือข่าย


RightClicker (ฟรี) - ปรับปรุงเมนูบริบทของคุณ | moo0 rightclicker pro


RightClicker Pro (อิสระที่จะลอง) - ปรับปรุงเมนูบริบทของคุณอย่างเข้มข้น


System Closer (ฟรี) - ระงับ / ไฮเบอร์เนต XP ได้อย่างง่ายดาย | ซอฟต์แวร์ Hibernate xp


การตรวจสอบระบบ (ฟรี) - CPU / GPU / อุณหภูมิของดิสก์ +40 คนอื่น ๆ | ตรวจสอบระบบ


XP Desktop Heap (ฟรี) - ให้ XP มี Windows มากกว่านี้ | แก้ปัญหาขนาดฮีปเดสก์ท็อปใน Windows XP


ตัวแปลงวิดีโอ (ฟรี) - avi,flv,mkv,mp4,mpg,wmv... (+รูปแบบส่วนใหญ่) | moo0 ตัวแปลงวิดีโอ


เครื่องตัดวิดีโอ (ฟรี) - เครื่องตัดวิดีโอ "Lossless" ที่เร็วที่สุด | เครื่องตัดวิดีโอ


Video Info (ฟรี) - ค้นหาข้อมูลวิดีโอได้อย่างง่ายดาย! | ข้อมูลวิดีโอ


ปรับขนาดวิดีโอ (ฟรี) - บีบอัดขนาดวิดีโอวิธีที่ง่ายที่สุด | โปรแกรมปรับขนาดวิดีโอ


วิดีโอเป็น Mp3 (ฟรี) - แยกและบันทึกเฉพาะเสียง / เพลงจากวิดีโอ | วิดีโอเป็นเสียง


FFmpeg (ฟรี) - FFmpeg สำหรับ Windows ตัวแปลงวิดีโอยอดเยี่ยม | ffmpeg windows สร้าง


IP ของคุณคืออะไร - ตรวจสอบ IP / ชื่อโฮสต์ / ข้อมูลเบราว์เซอร์ของคุณ


เขา / เธอกำลังทำอะไรอยู่? - ค้นหาที่อยู่ IP ของเขา / เธอ


Whois (ข้อมูลเจ้าของโดเมน) - ตรวจสอบว่าใครเป็นเจ้าของโดเมน | ค้นหาข้อมูล Whois


HTML Compressor - ลดรหัส HTML ของคุณ | html minimizer


Javascript Compressor - ลดขนาดจาวาสคริปต์ของคุณ | javascript minimizer, ลดขนาด javascript, ลดขนาด javascript, เพิ่มขนาด javascript, ทำให้ javascript เล็ก


คอมเพรสเซอร์ CSS (สไตล์ชีท) - ลดขนาดโค้ด CSS (สไตล์ชีท) ของคุณ | css minimizer

茨城 マッサージ 茨城県 整体 桜川